สังคมของเรา

สารเคมีอันตรายที่เราไม่ใช้

หมวด
ชื่อสารเคมี
ฟังก์ชั่น
พบได้บ่อยใน
ผลิตภัณฑ์
ผลกระทบต่อ
สภาพแวดล้อม
เป็นพิษต่อ
สภาพแวดล้อม
ผลกระทบต่อสุขภาพ
ก่อภูมิแพ้
/ระคายเคือง
เป็นพิษต่อ
ระบบอวัยวะ
เฉพาะที่
เป็นพิษต่อ
ระบบประสาท
ก่อมะเร็ง
รบกวนการ
ทำงานของ
ต่อมไร้ท่อ
แหล่งที่มาข้อมูล
Acetone
(Propanone)
สารทำละลาย,
สารทำน้ำหอม
ทำความสะอาด
ทั่วไป, ทินเนอร์,
น้ำยาล้างเล็บ
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
ไม่สงสัย
ไม่มีข้อมูล

ผลิตภัณฑ์
ทำความ
สะอาดทั่วไป

 

Dichloro-
methane
(Methylene
Chloride)
สารทำความ
สะอาดโลหะ
ทำความสะอาด
ทั่วไป, ทินเนอร์,
น้ำยาล้างเล็บ
ใช่
ใช่
ใช่
ใช่
สงสัยว่าใช่
ไม่
Ethyl
Acetate
สารทำละลาย,
สารผสมการทำ
ความสะอาด
ทำความสะอาด
ทั่วไป, ทินเนอร์,
น้ำยาล้างเล็บ
ไม่สงสัย
ใช่
ใช่
ไม่มีข้อมูล
ไม่สงสัย
สงสัยว่าใช่
ผลิตภัณฑ์ที่
ใช้ภายในบ้าน
Ammonia
สารทำความ
สะอาด, สารลด
แรงตึงผิว
ทำความสะอาด
กระจก และ
หน้าต่าง, ทำความ
สะอาดพื้นผิว
ภายในบ้าน
ใช่
(ระดับอุตสาหกรรม)
ใช่
ใช่
ใช่
ไม่สงสัย
ไม่มีข้อมูล

ลงทะเบียนเพื่อรับข้อมูล
ฉบับเต็ม

สนใจกรอกแบบฟอร์มเพื่อรับไฟล์ PDF